Algemene Voorwaarden

artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1

Ik ben CO:  detacheringsburo te Heerhugowaard ingeschreven bij de KvK 

  • kvk nummer 78229332
  • Vestigingsnr. 000045873321

Hierna te noemen CO;

1.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie door CO een offerte is gericht, een dienst is verleend, een overeenkomst is aangegaan en/of aan wie door CO personeel beschikbaar wordt gesteld;

1.3

Kandidaat: iedere persoon die al dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf zich inschrijft, solliciteert en/of onder contract staat bij CO met als doel gedetacheerd, uitgeleend en/of bemiddeld te worden;

1.4

Detachering: het inlenen van een Kandidaat van CO door de Opdrachtgever voor bepaalde tijd, opdracht of voor de duur van een project tegen van tevoren overeengekomen tarief en voorwaarden. Onder detachering verstaan wij ook eenmalige uitzendwerk.

artikel 2 Toepasbaarheid

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door CO gedane aanbiedingen, offertes en gesloten overeenkomsten.

2.2

De toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden van Opdrachtgever(s) wordt uitgesloten. Indien afwijkende en/of aanvullende bepalingen gelden zullen deze eerst schriftelijk worden overeengekomen met CO.

2.3

De schriftelijk overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen als bedoeld in lid 2.2 van dit artikel worden geacht slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben, te zijn overeengekomen. Voor elke nieuwe of opvolgende overeenkomst dient afwijking van deze algemene voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.

artikel 3 Uitvoering van de opdracht

3.1 Onze kandidaten werken onder uw leiding en toezicht tenzij de kandidaat zelfstandige is dan werkt de kandidaat zonder leiding en zonder gezagsverhouding. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige werkgeversaansprakelijkheid naar aanleiding van het uitvoeren van de opdracht.

3.2 De uitvoering van de opdracht die is aangegaan vindt bij u plaats in het bedrijf of op het werkterrein.

3.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van informatie, materialen en faciliteiten die nodig zijn voor het invullen van de functie. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor nakoming van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van veiligheid en arbeidsomstandigheden, voor zover de werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever (of diens opdrachtgever) plaatsvinden.

artikel 4 Detachering

4.1

Iedere opdracht tot Detachering zal middels een schriftelijke overeenkomst (met daarin vermelding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden) aan Opdrachtgever worden bevestigd. Ook wordt de opdracht telefonisch of via email bevestigd.

4.2

De Opdrachtgever is aan CO het opdrachtgeverstarief verschuldigd indien een door CO aan Opdrachtgever of daaraan gelieerde onderneming voorgestelde Kandidaat in dienst treedt of anderszins, direct of indirect, al dan niet via derden of voor eigen rekening werkzaam is bij Opdrachtgever of gelieerde ondernemingen.

4.3

De uurtarieven voor terbeschikkingstelling van personeel door CO zijn excl. omzetbelasting, doch incl. werkgeverslasten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever verstrekt volledige informatie aan CO omtrent de bij de Opdrachtgever geldende beloning en eventuele geldende toeslagen. Indien CO een boete ontvangt wegens foutieve opgave van deze inlenersbeloning door Opdrachtgever, zijn de kosten van de boete volledig voor rekening van Opdrachtgever (inclusief eventuele gevolgschade voor CO).

4.4

Tariefopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het doen van die opgave geldende tarieven, lonen, premies, belastingen, werkgeverslasten, reserveringen en bureaumarge. 

4.5

Tenzij Opdrachtgever voor aanvang van de opdracht na het versturen van de overeenkomst schriftelijk bezwaar heeft ingediend, wordt de overeenkomst geacht de afspraken juist en volledig weer te geven. Bij inzet (daadwerkelijk gewerkt uren bij inlener) van medewerkers of professionals treed de offerte/ overeenkomst in werking en is rechtsgeldig ook als hij nog niet is ondertekend.

4.6

De tarieven zijn in de overeenkomst vastgelegd en kunnen twee maal per jaar (in januari en juli) worden gewijzigd, indien ten gevolge van de stijging van CBS consumentenprijsindex alle huishoudens, wettelijke maatregelen en/of cao-afspraken de lonen c.q. de arbeidsvoorwaarden van het door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde kandidaat, dan wel indien de kosten van de activiteiten die uit de opdracht voortvloeien vanwege een andere oorzaak een verhoging ondervinden.  

4.7

Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door CO voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CO aan derden bekend te maken, een arbeidsverhouding aan te gaan, kandidaten of kandidaten die binnen 6 maanden na uit dienst zijn gegaan bij CO in dienst te nemen of anderszins buiten CO om werkzaamheden voor zich of derden te laten verrichten. Dit geldt voor alle kandidaten die door CO zijn aangeboden, ingezet of niet door Opdrachtgever zijn ingezet. Inlener zal CO inlichten bij voornemens hiervan en daarbij is Inlener een overgangsvergoeding verschuldigd.

4.8

Facturatie geschiedt op basis van nacalculatie van het aantal gewerkte uren. De periodieke facturen van CO zijn samengesteld op basis van de aan Opdrachtgever verstrekte urenregistratie. Onkosten die worden gemaakt door kandidaten van CO in overleg met Opdrachtgever, die niet in de overeenkomst staan gespecificeerd, komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

4.9

De aansprakelijkheid van CO is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van CO  wordt uitgekeerd, danwel tot het bedrag waarvoor een ondernemer, met een soortgelijk bedrijf als dat van CO zich pleegt te verzekeren. De door CO te vergoeden schade zal nimmer het gefactureerde bedrag voor de opdracht overschrijden.

4.10

Voor schade, waarvoor de door CO afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, kan CO nimmer aansprakelijk gehouden worden.

4.11

Opdrachtgever is verplicht CO in de gelegenheid te stellen en alle medewerking te verlenen om de overeengekomen opdracht uit te voeren of tot stand te brengen. Bij gebreke van deze medewerking zal CO uit de verplichtingen van deze overeenkomst ontslagen zijn.

4.12

Opdrachtgever vrijwaart CO voor aanspraken van derden met betrekking tot opdracht, uit welke hoofde dan ook.

4.13

Het is beide partijen toegestaan de overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen indien één der partijen in staat van faillissement of surséance van betaling verkeert. In dit geval vindt afrekening plaats op basis van de stand van de opdracht en de gemaakte kosten.

4.14

In geval van ziekte korter dan acht weken van het door CO ingezette personeel is zij niet gehouden voor vervanging van personeel zorg te dragen. In geval van ziekte langer dan acht weken treden Opdrachtgever en CO met elkaar in overleg over de vervanging van het ingezette personeel. CO heeft hierbij een inspanningsverplichting en het recht om gelijkwaardige kandidaten ter vervanging aan te bieden welke redelijkerwijs aan de gestelde functie eisen voldoen.

4.15

Bij overtreding van lid 4.7 van dit artikel bepaalde verbeurt de opdrachtgever aan CO een dadelijk en ineens zonder ingebrekestelling of sommatie opeisbare eenmalige boete van €5.000,- per overtreding, alsmede €500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van CO om volledige schadevergoeding te vorderen.

4.16

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een werknemer verstaan:

  • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met de werknemer voor hetzelfde of ander werk;
  • Het aanstellen van de werknemer als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk;
  • Het ter beschikking laten stellen van de betreffende werknemer aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere detacheringsonderneming) voor hetzelfde of ander werk;
  • Het aangaan van een arbeidsverhouding door de werknemer met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij of relatie is van de ander.

artikel 5 Facturatie & betaling

5.1

Betalingen geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.

5.2

Eventuele bezwaren moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij CO zijn ingediend. Na deze termijn wordt Opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd.

5.3

In geval van overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever een vertragingsrente van 1,5% per maand aan CO verschuldigd, gerekend vanaf de overschrijding van de betalingstermijn tot aan de dag van algehele voldoening. Opdrachtgever is gehouden, naast eventuele kosten van een gerechtelijke procedure, wegens (buiten-)gerechtelijke incassokosten 15% van het openstaande factuurbedrag te betalen aan CO

5.4

Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, alsmede indien Opdrachtgever op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt of indien diens faillissement wordt aangevraagd, is het totale aan CO verschuldigde bedrag – ongeacht eerdere afspraken met betrekking tot de betalingstermijn- terstond opeisbaar. Opdrachtgever is in deze gevallen zonder ingebrekestelling in verzuim.

artikel 6 Geschillen

6.1

Op alle geschillen die voortvloeien uit de tussen CO en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en de daarbij behorende onderhavige algemene voorwaarden, of die daarop geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands Recht van toepassing. Ze worden beslecht door een ter zake bevoegde rechter in het arrondissement waarin Ik ben CO is gevestigd.